Loading color scheme

Výuka anglického jazyka

Žáci naší školy se s anglickým jazykem začínají seznamovat již v 1. třídě, výuka probíhá formou audio-orálního kurzu jednu hodinu týdně. Využíváme učebnice Happy House 1, na které navazujeme učebnicemi Happy House 2 ve 2. třídě. Ve 3. a 4. ročníku jsou žáci vyučováni podle učebnic Chit Chat (I,II) 3 hodiny týdně a od 5. ročníku pak podle učebnic Project English (I,II,III)- rovněž 3 hodiny týdně. Od 6. ročníku jsou všichni žáci rozděleni podle aktuální úrovně znalostí tak, aby mohlo být přizpůsobeno tempo v jednotlivých skupinách.

Učivo je ve všech ročnících průběžně doplňováno poslechovými cvičeními, projekty a dalšími materiály a aktivitami (obrázky, konverzační cvičení, křížovky a osmisměrky, kvízy, soutěže, hry, DVD s filmy v anglickém znění s anglickými titulky, slovníky, obrázkové a informační tabule, výukové programy na počítačích), žáci na 2. stupni pracují s časopisy „Hello“ a „Gate“. Vyučovací hodiny jsou různého typu – frontální vyučování, skupinová práce, práce ve dvojicích, samostatná práce, práce s autentickými materiály a s počítačovými programy. Výuka je zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 podle evropského referenčního rámce pro jazyky, proto je kladen velký důraz na dialogy, čtení s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní.

Každý rok se mohou žáci zúčastnit školního kola anglické olympiády (vítězové postupují do okresního kola, kde většinou velmi úspěšně reprezentují naši školu). Ti nejlepší z mladších žáků mohou strávit zábavné dopoledne s angličtinou, což je název soutěže pro žáky 4. a 5. tříd všech opavských škol s názvem „Funny English Day“. I zde se naši žáci většinou umísťují na předních místech.

Teoreticky získané vědomosti angličtiny si mohou žáci procvičit přímo v praxi - na zájezdu do Velké Británie, který škola organizuje každý druhý rok. Takto jsme již navštívili řadu známých míst nejen v Anglii, ale i ve Skotsku, po cestě se vždy zastavujeme v Londýně. Děti jsou ubytovány po dvojicích či trojicích v rodinách, takže mluví po celou dobu anglicky a navíc poznají způsob života britských rodin, jejich jídlo a zvyky.

Další akcí, na kterou se naši žáci těší, je Den národů. V tomto projektu předvede každá třída na 2. stupni, co si připravila k určitému národu – od obrázků a map, přes geografické a historické údaje, až po ukázky tanců, písní, či ochutnávky tradičních jídel a nápojů.

Každoročně také navštěvujeme divadelní představení v anglickém jazyce. Tato představení jsou vhodná již pro nejmenší děti, hry jsou zaměřené na slovní zásobu a gramatické jevy odpovídající dané úrovni žáků, takže jsou oblíbené jak u malých dětí, tak i u těch nejstarších.