Loading color scheme

Výuka jazyka českého

Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Mezi vyučovacími předměty zaujímá stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Výuka probíhá v kmenových třídách. Tam, kde je to vhodné, jsou žáci děleni do skupin.

Důraz je kladen na komunikační dovednosti, získávání informací z různých zdrojů, na práci s jazykovými a literárními prameny i texty různého zaměření, na rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu.

K výuce českého jazyka učitelé využívají knihy a studijní materiály žákovské i učitelské knihovny. Pečují o kulturní vývoj žáků naší školy a navštěvují s nimi vybraná představení ve Slezském divadle v Opavě, Loutkovém divadle v |Opavě... Žáci se mohou zapojit do recitačních soutěží a soutěží v literárním projevu. Mnozí přispívají do školního časopisu Hop. Talentovaným žákům 8. a 9. ročníků je každoročně určena Olympiáda v českém jazyce. Žáci s poruchami učení mají zajištěn individuální přístup a žáci s normativem jsou v péči dyslektických asistentek. Zvýšená pozornost je věnovaná vycházejícím žákům, kteří jsou pravidelně připravováni na přijímací zkoušky a na testování agentury Scio. Každoročně v nich dosahují vynikajících výsledků.