Loading color scheme

Hudební výchova

Hudební výchova probíhá na naší škole ve všech ročnících v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. V souladu s ŠVP žáci rozvíjejí své hudební schopnosti a dovednosti prostřednictvím vokálně instrumentálních činností, poslechových a hudebně pohybových činností. Žáci se navíc pravidelně účastní výchovně vzdělávacích koncertů a pořadů.

Žáci si osvojují základní pěvecké návyky a zásady hlasové hygieny, součástí výuky je pravidelná hlasová výchova, získané dovednosti a návyky žáci uplatňují při zpěvu lidových i populárních písní. Vytvářejí jednoduché hudební doprovody s využitím hudebních nástrojů, uplatňují své individuální hudební dovednosti. Žáci se seznamují se základními hudebními pojmy z oblasti hudební nauky a dějin artificiální a nonartificiální hudby. Hudební paměť a představivost budují poslechem hudebních děl a sluchovou analýzou. Rozvíjejí své pohybové dovednosti při hudebně pohybových činnostech, osvojují si základní kroky některých tanců.

Hudebně nadaní žáci mohou navštěvovat školní pěvecký sbor, repertoár sboru tvoří písně lidové i umělé, jednohlasé i dvojhlasé. Pěvecký sbor během školního roku realizuje několik vystoupení, např. při vyhlášení Ligy sportu – nejlepších sportovců opavských základních škol, na akci Advent na zemědělce, připravuje vánoční vystoupení v domově seniorů Bílá Opava společně s dramatickým kroužkem. Pravidelně vystupuje na Sportování s medvídkem – akci pro budoucí prvňáky, doprovází slavnostní předávání posledního vysvědčení žákům 9. ročníků.

Talentovaní žáci se pravidelně zúčastňují pěvecké soutěže Opavský skřivánek, v níž dosahují velice pěkných umístění.

Výraznou proměnou prošla multimediální učebna, která byla nově vymalována, opatřena novou podlahovou krytinou a kobercem na zadní stěně učebny. Třída je vybavena novým nábytkem – stávající lavice a židle byly nahrazeny židlemi se sklápěcím stolečkem. Vyučující a žáci tudíž mají k dispozici variabilní prostor pro různé hudebně pohybové aktivity, vokálně instrumentální aktivity, skupinovou práci. Mohou využívat různé hudební nástroje (klavír, klávesy, kytary, bicí soupravu, perkuse), CD přehrávač, dataprojektor, magnetickou tabuli s notovou osnovou a další pomůcky. Výuka hudební výchovy tak získala pěkný reprezentativní prostor.