Loading color scheme

Výuka dějepisu

Výuka dějepisu navazuje na znalosti osvojené v předmětu vlastivěda na prvním stupni. V naší škole je vyučován od 6. třídy. Úzce spolupracuje s předměty jako je zeměpis, občanská výchova. V hodinách dějepisu se mohou žáci seznámit s národními i světovými dějinami. V rámci 6. - 9. tříd děti poznávají historii lidstva doby pravěké až po současnost.

Dovídají se o zajímavostech, událostech, komentují současné dění ve světě. Učí se pracovat s různými encyklopediemi, starými texty, nástěnnými i příručními mapami. Učitelé se snaží, aby žáci pochopili, jak se postupně měnil způsob života lidí v nejdůležitějších epochách dějinného vývoje. Studenti nemalou měrou napomáhají svými referáty, aktualitami zpestřit výuku. Pro ty, kteří mají větší zájem o tento předmět, organizujeme i mimoškolní akce, např. komentované prohlídky Slezského zemského muzea, Obecního domu v Opavě, Hlásky aj. Žáci 8. a 9. ročníků se pravidelně zúčastňují dějepisné olympiády. Témata jsou vždy velmi zajímavá. Přestože je příprava na tuto soutěž náročná, děti mají o ni zájem. V tomto školním roce do okresního kola postoupil Viktor Špalek /IX. A/ a umístil se na 7. místě.