Loading color scheme

Člověk zdraví a společnost

V rámci této oblasti se vyučují předměty občanská a rodinná výchova, každý s dotací jedna vyučovací hodina týdně v 6. až 9. ročníku.

1. Vzdělávání v rodinné výchově je zaměřeno na:
- osobnostní a sociální rozvoj žáka
- vztahy mezi lidmi a formy soužití
- hodnota a podpora zdraví a zdravého způsobu života
- seznámení s riziky ohrožujících zdraví a jejich prevence
- změny v životě člověka / puberta, sexuální dospívání, rodičovství
- volba profesní orientace
- seznámení s trhem práce

Předmět rodinná výchova je úzce spjat s ostatními předměty (např. přírodopis - biologie člověka, pracovní výchova - seznámení s pracovními postupy, občanská výchova - správný životní postoj, další předměty - fyzika, chemie, dějepis aj. ). Výuka probíhá podle potřeby v kmenových učebnách jednotlivých tříd, v učebně s možností promítání videa či DVD, v případě složitějších sociálních her zaměřených na sebepoznávání a upevňování kolektivu v místnostech umožňujících tuto výuku, např. chodba, tělocvična, hřiště.

2. Vzdělávání v občanské výchově je zaměřeno na:
- výchovu demokratického a tolerantního občana
- úctu k národním tradicím a kulturnímu dědictví
- kladný vztah k vlasti a jejímu přírodnímu bohatství
- orientaci ve státní sféře, právním uspořádání a zákonech

Předmět občanská výchova je úzce spjat s ostatními předměty (např. rodinná výchova - domov a rodina, rodina a její funkce, zeměpis - obec, region, země, Praha, přírodní bohatství, ekologie, stát a hospodářství, Evropská Unie, dějepis - typy států a formy vlády, historie našeho území)