Loading color scheme

Žákovský parlament je samosprávným orgánem žáků školy, sloužící jako prostředník mezi žáky a vedením školy, popřípadě učitelským sborem. V průběhu školního roku se vyskytuje celá řada problémů, které mohou zcela odlišným způsobem vnímat obě strany výchovně vzdělávacího procesu. Doufáme, že právě vznik takového demokratického orgánu by mohl pomoci odstranit častá nedorozumění. Dáváme tímto dětem možnost aktivně se zapojit do života školy a bude záležet především na nich, jak této šance využijí.

Žákovský parlament 2019/20
Za 6.ročník:  Aneta Jeklová,Valerie Bouchalová,Jonáš Kokoř,Vojta Čermín Rozálie Ficková ,Adéla Baráková
Za 7.ročník: Jan Vepřek,Viktor Weishaupel,Hathias Hlaváč, Adéla Jelenová,Adam Gross,Adam Zycháček
Za 8. ročník: Ondřej Benda,Jan Bradna,Eliška Straková, Lucie Řemelková,Ema Vontrobová, Alžběta Skaličková,
Za 9. ročník: Eliška Podešvová,František Šťastný,Bára Kubisová, Markéta Marečková

Eliška Podešvová a Veronika Honová z 9.A se rovněž pravidelně a aktivně zúčastňují opavského dětského parlamentu organizovaném Magistrátem města Opavy.
Na našich pravidelných schůzkách vždy 1x měsíčně společně porovnáváme jednotlivé třídy, řešíme problémy, se kterými se mohou žáci potýkat, sdílíme své zkušenosti a navrhujeme řešení případných problémů.

Za vedení žákovského parlamentu Mgr. Dana Světlíková

Stanovy žákovského parlamentu
1. Stanovy žákovského parlamentu jsou platné vždy pro daný školní rok, na začátku každého šk. roku musí být schváleny nadpoloviční většinou hlasů ŽP.

2. Žákovský parlament je tvořen vždy dvěma zástupci tříd od 6. - 9. ročníku, tyto zástupce volí třída na třídnické hodině. Jsou voleni na jeden školní rok, zvolený zástupce musí se svou funkcí souhlasit. V průběhu roku mohou být vyměněni, pokud jsou pro to závažné důvody a pokud třída takový návrh odhlasuje prostou většinou hlasů.

3. Členové ŽP zastupují třídu na schůzkách žákovského parlamentu a zpětně informují třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání Žákovského parlamentu.

4. Člen ŽP je povinen účastnit se všech zasedání. V případě neúčasti je nutné se omluvit předsednictvu. Pokud není přítomen ve škole žádný zástupce ŽP za třídu, musí třída zvolit jednoho náhradníka.

5. Člen žákovského parlamentu má možnost na schůzkách přednést návrh, který byl v jeho třídě schválen prostou většinou hlasů. Návrh předkládá na zasedání ŽP ve formulaci, o které je možno v žákovském parlamentu hlasovat.

6. Při hlasování ŽP platí rovnoprávnost postavení všech členů ŽP, každý člen má vždy 1 hlas.

7. Schůzky žákovského parlamentu se konají pravidelně nejméně jedenkrát měsíčně, vždy rozdílný den, s výjimkou období školních prázdnin. Lze svolat také mimořádnou schůzku.

8. Usnesení žákovského parlamentu jsou platná, pokud se zasedání účastní nadpoloviční většina členů.

9. Usnesení žákovského parlamentu sděluje předseda vedení školy nebo pověřenému pracovníkovi.

10. Jednáním parlamentu na půdě školy může být přítomen ředitel školy nebo pověřený pracovník.

11. ŽP nemá právo zasahovat do záležitostí, které jsou výhradně v kompetenci vedení školy, vedení školy není povinno řídit se usneseními parlamentu, musí se jím však zabývat.

12. Každé rozhodnutí ŽP je závazné pro všechny žáky školy.

13. Žákovský parlament se řídí ustanoveními školního řádu.

14. Na své první schůzce zvolí ŽP své předsednictvo, která se skládá z:

Předsedy a místopředsedy – řídí činnost parlamentu, svolávají řádné i mimořádné schůzky, přijímají omluvy členů

Zapisovatele – pořizuje stručný zápis z jednání

Informátora – informuje žáky školy formou nástěnky a školního časopisu o činnosti parlamentu, rozhodnutích, chystaných akcích Členové ŽP mají právo odvolat ze závažných důvodů člena rady a to nadpoloviční většinou hlasů.

15. Jednání ŽP se může zúčastnit kterýkoliv žák nebo zaměstnanec školy, může se účastnit diskuse, ale nemá hlasovací právo.