Loading color scheme

Výuka druhého cizího jazyka

V 7. ročníku se žáci začínají učit druhému cizímu jazyku, který se vyučuje v rozsahu 2 hodiny týdně jako povinně volitelný předmět. Tento předmět vytváří předpoklady pro zapojení žáků do komunikace mezi národy, směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných životních situacích, napomáhá snižovat jazykové bariéry a umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích. Na naší škole mají žáci možnost vybrat si ze tří jazyků: německý, ruský a španělský.

V průběhu 7. – 9. ročníku mají žáci zvládnout komunikativní dovednosti na úrovni A1 podle evropského referenčního rámce pro jazyky. K tomu využíváme texty pro porozumění, dialogy, čtení, samostatný ústní projev, psaní. Výuka je aktivizována hrami, dramatizací, účastí na projektech (např. Den národů). Žáci jsou postupně seznamováni s reáliemi zemí, v nichž se hovoří příslušným jazykem. Teoretické znalosti jazyka si žáci mohou procvičit při exkurzích do německy mluvících zemí (např. Berlín, Drážďany, Vídeň).