Loading color scheme

Školská rada při Základní škole Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace byla zřízena dnem 1. listopadu 2005 Radou statutárního města Opavy na základě usnesení č. 2224/59 RM 05 ze dne 18. října 2005 v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Základní informace

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy.

Náplň činnosti školské rady

- školská rada vykonává své působnosti podle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu

Členové školské rady

Školská rada má 6 členů. Je složena ze dvou zástupců zřizovatele školy, dvou zástupců nezletilých žáků a dvou volených zástupců z řad pedagogických pracovníků.
Předsedou školské rady byla zvolena Vendula Živníčková.
Mgr. Silvie Vltavská, Martin Koky – zástupci zřizovatele
Vendula Živníčková, Robin Essler – zástupci nezletilých žáků
Mgr. Renáta Štenclová, Mgr. Lenka Hutařová – zástupci pedagogických pracovníků