Loading color scheme

Spolek sportovních tříd při ZŠ Opava, Englišova Opava, z.s.
IČ: 689 41 838
Číslo účtu: 156381567/0300

Působnost

Spolek sportovních tříd při ZŠ Englišova Opava, z.s. je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o práci sportovních tříd při ZŠ Englišova Opava.

Cíle spolku

1. Činnost Spolku sportovních tříd při ZŠ Englišova Opava je zaměřena na koordinaci a sjednocení sportovního, výchovného a vzdělávacího působení rodiny a školy za účelem účinné a dobrovolné pomoci sportovním třídám fungujícím na ZŠ Opava, Englišova 82 při plnění jejich poslání.
2. Finanční, materiální a dobrovolnická organizační pomoc zástupcům ZŠ Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace při přípravách a organizování akcí sportovních tříd.
3. K plnění těchto cílů spolek získává a přijímá dary od fyzických i právnických osob a získává finance také z grantů a dotací.
4. Seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a sportovními cíli a úkoly sportovních tříd ZŠ Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace a s úlohou rodičů při jejich naplňování.
5. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která je složena ze zástupců rodičů jednotlivých sportovních a souběžných tříd. Každou takovou třídu zastupuje ve velné hromadě minimálně jeden zástupce. Valná hromada následně ze svých členů volí tříčlennou Radu sportovních tříd (RST) a tříčlennou revizní komisi.

Kompletní stanovy spolku si můžete stáhnou ZDE

Pokud máte zájem poskytnout Spolku sportovních tříd finanční dar, peníze prosím zašlete na bankovní konto číslo: 156381567/0300.
Děkujeme.

Zástupci rodičů v Radě sportovních tříd ve školním roce 2018/2019

5.B Radka Hazuchová
5.S Nikola Sklenářová
6.B Michaela Westová
6.S Kateřina Šípková
7.B Natálie Stoklasová
7.S Kateřina Šindelářová
8.B Markéta Valentová
8.S Markéta Hrdinová
9.B Vladěna Benešová
9.S Hana Schusterová

Předseda spolku: Lenka Kavanová
Místopředseda spolku: Juraj Svoboda (zástupce ředitele školy)
Pokladník: Leoš Ondráček
Účetní: Leoš Ondráček
Členové revizní komise: Michaela Westová, Radka Hazuchová, Natálie Stoklasová

Plenární schůze rodičů sportovních a souběžných sportovních tříd konaná dne 16.10.2018 schválila následující ekonomické zajištění "Spolku sportovních tříd" pro školní rok 2018/2019:
- žáci 5. tříd budou přispívat částkou 50,-Kč měsíčně po dobu 10 měsíců (tedy 500,-Kč za rok)
- žáci 6. a 7. tříd budou přispívat částkou 150,-Kč měsíčně po dobu 10 měsíců (tedy 1.500,-Kč za rok)
- žáci 8. a 9. tříd budou přispívat částkou 190,-Kč měsíčně po dobu 10 měsíců (tedy 1.900,-Kč za rok)

Splátky byly stanoveny následovně (peníze lze předat třídnímu učiteli nebo zaslat na výše uvedený bankovní účet - do zprávy pro příjemce zapište jméno, příjmení a třídu žáka):
- za l.pololetí - 5. třídy - 250,-Kč - výběr od 12.11.-23.11.2018
- za 1.pololetí - 6.a 7.třídy - 750,-Kč - výběr od 12.11.-23.11.2018
- za 1.pololetí - 8.a 9.třídy - 950,-Kč - výběr od 12.11.-23.11.2018
- za 2.pololetí - 5. třídy - 250,-Kč - výběr od 25.3.-5.4. 2019
- za 2.pololetí - 6.a 7.třídy - 750,-Kč - výběr od 25.3.-5.4. 2019
- za 2.pololetí - 8.a 9.třídy - 950,-Kč - výběr od 25.3.-5.4. 2019

Dodatek

Žák resp.rodič, který získal sponzora pro sportovní třídy a přispěje částkou přesahující 5.000,-Kč bude osvobozen od placení výše uvedeného příspěvku a to po celých 10 měsíců. Žák resp.rodič, který získal sponzora pro sportovní třídy a přispěje částkou přesahující 10.000,-Kč bude osvobozen od placení výše uvedeného příspěvku po celých 10 měsíců a bude mu hrazeno v plné výši soustředění. Kontrolní činnost hospodaření podléhá Radě rodičů sportovních tříd a revizní komisi, kteří předkládají závěry valné hromadě. Případné informace podají třídní učitelé sportovních tříd a vedoucí trenér p.Korbel. Sponzorské smlouvy a příspěvky FKSP je možno vyřizovat s p.zástupcem Svobodou.

Ke stažení:
Školní rok 2018/2019, Valná hromada 16.10.2018
Školní rok 2018/2019, Schůze rady spolku 16.10.2018