Loading color scheme

Spolek sportovních tříd při ZŠ Opava, Englišova Opava, z.s.
IČ: 689 41 838
Číslo účtu: 156381567/0300

Působnost

Spolek sportovních tříd při ZŠ Englišova Opava, z.s. je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o práci sportovních tříd při ZŠ Englišova Opava.

Cíle spolku

1. Činnost Spolku sportovních tříd při ZŠ Englišova Opava je zaměřena na koordinaci a sjednocení sportovního, výchovného a vzdělávacího působení rodiny a školy za účelem účinné a dobrovolné pomoci sportovním třídám fungujícím na ZŠ Opava, Englišova 82 při plnění jejich poslání.
2. Finanční, materiální a dobrovolnická organizační pomoc zástupcům ZŠ Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace při přípravách a organizování akcí sportovních tříd.
3. K plnění těchto cílů spolek získává a přijímá dary od fyzických i právnických osob a získává finance také z grantů a dotací.
4. Seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a sportovními cíli a úkoly sportovních tříd ZŠ Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace a s úlohou rodičů při jejich naplňování.
5. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která je složena ze zástupců rodičů jednotlivých sportovních a souběžných tříd. Každou takovou třídu zastupuje ve velné hromadě minimálně jeden zástupce. Valná hromada následně ze svých členů volí tříčlennou Radu sportovních tříd (RST) a tříčlennou revizní komisi.

Kompletní stanovy spolku si můžete stáhnou ZDE

Pokud máte zájem poskytnout Spolku sportovních tříd finanční dar, peníze prosím zašlete na bankovní konto číslo: 156381567/0300.
Děkujeme.

Předseda spolku: Mgr. Vladěna Hrbáčová
Pokladník: Leoš Ondráček
Účetní: Leoš Ondráček

Dodatek

Žák resp.rodič, který získal sponzora pro sportovní třídy a přispěje částkou přesahující 5.000,-Kč bude osvobozen od placení výše uvedeného příspěvku a to po celých 10 měsíců. Žák resp.rodič, který získal sponzora pro sportovní třídy a přispěje částkou přesahující 10.000,-Kč bude osvobozen od placení výše uvedeného příspěvku po celých 10 měsíců a bude mu hrazeno v plné výši soustředění. Kontrolní činnost hospodaření podléhá Radě rodičů sportovních tříd a revizní komisi, kteří předkládají závěry valné hromadě. Případné informace podají třídní učitelé sportovních tříd a vedoucí trenér p.Korbel. Sponzorské smlouvy a příspěvky FKSP je možno vyřizovat s předsedou spolku sportovních tříd.

Ke stažení:
Školní rok 2018/2019, Valná hromada 16.10.2018
Školní rok 2018/2019, Schůze rady spolku 16.10.2018