Loading color scheme

Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

a) písemně, v listinné podobě předat osobně,

b) písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,

c) písemně elektronicky do datové schránky w7amqh9,

d) písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba ooz@zsenglisova.cz,

e) ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.

f) ústně telefonicky, na telefon č. 774 477 317 vyhrazený jen pro tyto účely.

Formulář pro oznamování protiprávního jednání