Loading color scheme

Výuka matematiky

Na prvním stupni učíme podle moderního a oblíbeného principu tzv. Hejného metody, která je součástí učebnic nakladatelství Fraus. Čím se vlastně odlišují učebnice Fraus od jiných učebnic. Čím jsou tedy tyto učebnice a učební metody jiné? A proč je vlastně používáme?

Ústřední postavou spjatou především s matematikou u nakladatelství Fraus je osoba profesora Milana Hejného. Ve světě pedagogů a didaktiků je tato metoda vyučování, pojmenovaná právě po panu profesorovi, obecně známá. Základem Hejného metody je objevování v nejobecnějším slova smyslu. Podle této metody je účinnější postavit matematiku na životním zážitku a prožitku. Pedagog žákům nepředkládá fakta, která si mají zapamatovat, ale vede je (na základě příkladů z jejich každodenního světa) k objevování matematiky. Tím jsou děti vedeny k samostatnému myšlení, ale také si takto získané poznatky mnohem lépe osvojí a zapamatují. Vše se dá osvětlit na příkladech z našeho světa. Tak třeba při výuce zlomků učitel používá pro žáky co nejvíce slovních spojení, se kterými se žáci ve svém životě zcela běžně setkávají. "Půlka koláče", "čtvrtka chleba", "trvalo to čtvrt hodiny", "uplaval jsem jen půl bazénu" - to vše jsou skvělé příklady pro to, aby žáci pochopili, proč je nutné učit se zlomkům. Hejného metodu tedy lze v kostce definovat jako filozofii, že znát neznamená odříkávat, ale především porozumět.

Sám profesor Hejný říká: "Škola si myslí, že vím jen to, co jsem se naučil. Omyl. Umím to, co jsem zažil."

Hejného metoda je založena na respektování 12-ti klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.

Více se o této metodě dozvíte ZDE.
Další odkazy: 1. odkaz , 2. odkaz , 3. odkaz , 4. odkaz , 5. odkaz , 6. odkaz , 7. odkaz. Matematika na naší škole má tradičně dobrou úroveň. Žáci mají vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách na střední i odborné školy. K tomu, aby naši žáci byli u těchto zkoušek co nejúspěšnější, se žáci každoročně zapojují do národních srovnávacích testů Cermat a Scio, které důkladně prověří vědomosti a dovednosti žáků.

Výsledky SCIO testu by měly posloužit žákům, aby si vyzkoušeli jednak styl a atmosféru testového zkoušení, ale i zjistili skutečnou úroveň svých vědomostí v matematice. K tomu, aby výuka matematiky byla zajímavější, jsou využívány také výukové materiály na počítačích jak na prvním, tak na druhém stupni školy. Žáci pracují v prostředí Abaku, kdy si trénují numeriku hravou formou. Do hodin jsou zařazovány nejrůznější logické úlohy a hádanky pro rozvoj logického myšlení.

Naši žáci se rovněž zúčastňují matematické olympiády, velké oblibě se těší matematické soutěže Pythagoriáda pro 5.a 8.ročníky, matematický klokan ve čtyřech kategoriích určených pro žáky od 2. - 9. ročníku, mezinárodní matematická soutěž Pangea a Logická olympiáda, ve které máme každoročně postupující žáky do krajského kola a často účast v celostátním finále.