Loading color scheme

Výuka chemie

Výuka chemie na naší škole probíhá od osmého ročníku podle ŠVP. Žáci používají učebnice Chemie I. a II. z nakladatelství Nová škola. K oběma knihám byly vydány i pracovní sešity, které slouží k procvičení, upevnění a doplnění učiva. Škola má pro výuku chemie velmi dobré podmínky.

V roce 2004 byla na škole uvedena do provozu nová učebna chemie, která kromě zařízení pro provádění pokusů a laboratorních prací má k dispozici i počítač a dataprojektor. Žáci si tak sami mohou ověřit některé přírodní zákonitosti. Pokusy, které nelze v učebně v důsledku bezpečnosti a ochrany zdraví provádět, mohou žáci sledovat na videu. Demonstrační pokusy připravené učitelem i laboratorní práce, které děti provádějí samy, zvyšují zájem o tento předmět i o předměty, které s chemií úzce souvisí – biologii, fyziku, ekologii.

Zájemci o chemii z 9. ročníku si mohou prověřit své znalosti z této oblasti účastí ve školním kole chemické olympiády, které každoročně probíhá začátkem měsíce února. Dva nejlepší řešitelé školního kola pak postupují do okresního kola, které je pořádáno právě na naší škole. Učitelé chemie se podílejí na organizaci okresního kola chemické olympiády.